سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
دارالقرآن الکریم امام حسین علیه السلام 
معاونت آموزش 
1382/07/01 
ادامه دارد 
اجرائی 
همکاری 
جامعة القرآن الکریم 
بخش ارتباطات رسانه ای 
1381/01/01 
ادامه دارد 
اجرایی 
همکاری 
مدرسه علمیّه امام جواد علیه السلام 
مشاور 
1379/07/04 
1380/07/01 
علمی، اجرائی 
همکاری 
دانشستان امام خمینی (ره) 
عضو گروه علمی 
1386/09/07 
1387/02/31 
پ‍ژوهشی 
تدریس 
دارالقرآن الکریم امام حسین علیه السلام 
مدرس 
1382/07/01 
1386/06/31 
تفسیر و حفظ قرآن